Obchodní podmínky

Provozovatel e­shopu Joda Organika

Crystal Energy z.s. zapsaný pod spis. značkou L 7664 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

se sídlem Husovo nám. 591/7, 390 02 Tábor, IČO: 07110693, telefonní kontakt 775180075, email: info@jodaorganika.cz

Pracovní doba
V pracovní dny od 8 – 12 hodin.

1) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a
prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád
je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má
možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v
těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat
kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou
částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy
nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její
expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována,
může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží, a to i v případě,
když tyto náklady nejsou běžně účtovány. O přijetí objednávky jste automaticky informován
elektronickou poštou – e­mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je
předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je
zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás
neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

2) Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od jejího vzniku (odeslání), považujeme
objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e­mailem případně provést telefonicky. Při zrušení
objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e­mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy

Přeprava k zákazníkovi
Zboží doručováno kurýrní službou PPL nebo Českou poštou případně dalšími smluvními
přepravci.
Dopravné resp. poštovné po České republice, pokud nebude uvedeno jinak, je
•       120 Kč vč. DPH v případě platby předem na účet

Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si
může vyzvednout v nejbližším depu České pošty nebo na své obvyklé poště.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je­li porušena ochranná páska, uplatněte
reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do dvou pracovních dnů od odeslání. O odeslání může být zákazník informován
e­mailem nebo SMS.

4) Záruka
V balíku vždy najdete daňový doklad. Pokud se tak nestane (např. u balíků na dobírku, které jsou
zasílány v mimopracovní dobu) informujte provozovatele na mailu info@jodaorganika.cz

 a doklad
vám bude zaslán v nejbližší pracovní den v elektronické podobě emailem. Záruční lhůta začíná
běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu
zboží. Každé zboží má vyznačnou dobu spotřeby. Tato doba spotřeby se nemusí shodovat se
záruční lhůtou. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako
náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou ­ obecné informace
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní
smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc
uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou
věci, nebo její opravou. Není-­li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z
ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou,
který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při
jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém
případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s
uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy je
nutno zaslat na adresu Husovo nám. 591/7, 390 02 Tábor
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních
případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní
od doručení.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v
případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli
vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí
bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako
protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně,
může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na
vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Z hygienických důvodů nelze vracet potravinové doplňky a kosmetiku, jejichž původní
balení bylo otevřeno nebo jakkoli porušeno.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně
vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
•       na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
•       na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
na vůli Prodávajícího,
•       na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
•       na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil­i Kupující jejich
originální obal,
•       na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

7) Doručení a dodací podmínky
Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků.
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při
doručování vznikají.
Jak postupovat při vracení zboží:
1)  Připravte  zásilku  dle  popisu  níže.  Jakmile  budete  vědět  kdy  a  kde  zásilku  budeme  moci
vyzvednout, kontaktujte nás.
2)  Zboží,  které  budete  zasílat  zpět  na  naši  adresu  zašlete  dle  popisu  níže  vámi  zvoleným
přepravcem.
Jak zásilku připravit
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste
jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru
nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení
původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám
budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních
dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady
(neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady
Předplatba ­ při výběru této možnosti obdržíte mailem informace se všemi údaji k platbě. Zboží
budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
Daňový doklad (faktura) je zasílán společně se zásilkou případně e­mailem.

9) Bezpečnost
Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s
protokolem 3­D secure, podporovaným karetními asociacemi.
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme
obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) Reklamace
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle
reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6.
Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po
zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným
místem závady.
Jak postupovat
1.  V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete
výrobek na adresu – Husovo nám. 591/7, 390 02 Tábor. Přeprava je
hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci
vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré
dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o
koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během
přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte
zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží
pojistit.
2.  Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
3.  Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému
poškození.
4.  Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
5.  Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy
například paragon, záruční list a jiné.
6.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních
vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených
vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani
poskytnutá záruka.
7.  Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
8.  Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
9.  U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační
poplatky.
10.  O vyřízení reklamace budete informováni e­mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání
objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou platné od 26.11.2017 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky,
které byly v platnosti k datumu nákupu.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DUTCH4YOU, V. HUZLIKOVA (dále jen: „správce“).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce nelze plnit,
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu)
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů (hesla pro přístup k údajům, antivirový program, zálohy)
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.